מילון המשכנתא השלם

 

 

אחוז מימון

אחוז מימון הוא היחס שבין סך המשכנתאות שניתנו לבין שווי הנכס המשועבד כביטחון. מומלץ לנסות להקטין את אחוז המימון של המשכנתא. זאת, מפני שהרגולציה וכן המודלים של הבנקים מובילים לתמחור יקר יותר של הלוואות באחוזי מימון גבוהים. לדוגמה: אם הנכס שווה מיליון שקלים וסך המשכנתאות שניתנו והמובטחות בשיעבוד על הנכס הוא 600,000 שקלים, אזי אחוז המימון הוא 60%.

 

איחוד זכאויות

משרד הבינוי והשיכון מעניק ללווים העומדים בקריטריונים המוגדרים על ידו, זכאות להלוואה ממשלתית, לתקופה ארוכה ובתנאים נוחים. עולים חדשים זכאי משרד הבינוי השיכון, שהינם קרובי משפחה מדרגה ראשונה (אב/אם, דודים, סבא/סבתא, אחים/אחיות) יכולים לאחד את זכאותם, בכפוף לקריטריונים של משרד השיכון והבינוי.

 

אישור זכויות

אישור זכויות מונפק על ידי מינהל מקרקעי ישראל או חברה משכנת הפועלת מטעמו לפי העניין והמקרה ומפרט את הזכויות הרשומות לגבי נכס מסוים וכולל פרטי זיהוי של הנכס (גוש/ חלקה/מגרש/כתובת וכו'), בעלי הזכויות בנכס וגורמים שלטובתם רשומים שיעבודים או עיקולים על הנכס.

 

אישור עקרוני

השלב הראשון בתהליך קבלת המשכנתא הוא הגשת הבקשה להלוואה, הנקראת גם בקשת הגשה לאישור עקרוני. במסגרת הפניה תתבקשו לתת פרטים פיננסיים ראשוניים הקשורים בכם ובנכס אותו אתם מעוניינים לרכוש (גם אם אין לכם עדיין את הפרטים המדויקים של הנכס), ולאחר עיבוד קצר של הבקשה, תקבלו תשובה לבקשתכם. אישור זה מהווה מעין "אור ירוק" להמשך התהליך - מעין בדיקה מוקדמת של גובה המשכנתא אותה אתם יכולים לקבל, בכפוף לתשובת הבנק לבקשתכם. חשוב לדעת: האישור העקרוני מותנה בכך שכל הפרטים שמסרתם במעמד הגשת הבקשה יאושרו ויאומתו, ולא יתגלו פרטים נוספים שימנעו מהבנק לאשר את הבקשה.
חשוב לציין כי אישור ראשוני לקבלת משכנתא אינו מחייב את הבנק להעביר את ההלוואה בפועל למבקש, אלא לרוב ניתן בשלבי ההתעניינות הראשוניים של ההלוואה. העברת ההלוואה בפועל מותנית באימות פרטי בקשת ההלוואה ועמידה בכל התנאים הנדרשים ע"י הבנק מבחינת בטחונות ומעמדו המשפטי של הנכס. יש לאשרר את האישור הראשוני לאחר חתימה על גבי חוזה רכישת הדירה ולבצע את כל הבירוקרטיה הנדרשת לשביעות רצון הבנק עד לקבלת הכסף בפועל.

 

בטוחה בהתאם לחוק המכר

לעיתים, בתהליך רכישת דירה, הקונים משלמים סכומי כסף גדולים למוכרים בטרם הנכס הנמכר נמצא ברשותם. כדי להגן על רוכשי הדירות, נחקק חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה- 1974. על פי חוק זה, מי שמוכר דירה שבנה או שעתיד לבנות בעצמו או ע"י אדם אחר, על קרקע שלו או של זולתו, על מנת למכרה (בעיקר קבלן בניין או חברה קבלנית), אינו יכול לקבל מהקונה סכומים העולים על שיעור מסוים ממחיר הדירה כפי שנקבע בחוק, אלא אם העניק לקונה הדירה "בטוחה" מסוג הבטוחות המנויות בחוק האמור (ערבות בנקאית, ביטוח, משכנתא או הערת אזהרה) להבטחת השבתם של כל הכספים ששילם לו הקונה על חשבון מחיר הרכישה.

הבטוחה נועדה להבטיח את כספי התמורה במקרה שהמוכר לא יוכל להעביר לקונה בעלות או זכות אחרת בדירה כמוסכם בחוזה המכר ביניהם, בשל סיבות שנקבעו בחוק האמור אם מועמדת הלוואה לקונה לרכישת הדירה מהמוכר, הבנק יבקש כי הבטוחה שתומצא לקונה על פי החוק האמור בגין סכום ההלוואה שיועמד (בדרך כלל ערבות חוק מכר) תוסב לטובת הבנק להבטחת ההלוואה שהעמיד. לדוגמא: בני זוג רכשו מקבלן דירה "על הנייר" במחיר של מיליון ₪ ולצורך כך רצו לקחת משכנתא בסך חצי מיליון ₪, אותה היה עליהם לשלם לקבלן עוד בשלבי הבניה. כדי לקבל את ההלוואה מהבנק, ידרוש הבנק כי הבטוחה שתומצא לבני הזוג להבטחת סכום ההלוואה (חצי מיליון ₪) שיועבר לקבלן, (במקרה זה: ערבות חוק מכר) תוסב לטובת הבנק.

 

ביטוח אשראי למשכנתא  EMI

כיום, תקנת בנק ישראל מגבילה את אחוז המשכנתא שניתן לקבל על דירה ראשונה בגובה של עד 75% מערך הנכס. בעבר ניתן היה לקבל משכנתא באחוז מימון גבוה של עד 90% מערך הנכס הנרכש תמורת רכישת ביטוח משכנתא.
במקרים בהם היה מדובר באחוז מימון גבוה, מעל 75% מערך הנכס הנרכש, שהעלה את רמת סיכון של הבנק, התבקשו הלווים ע"י הבנק, כתנאי למתן המשכנתא, לבטח את ההלוואה באמצעות חברת EMI. הביטוח נועד להבטיח את החזר ההלוואה. הבנק שילם את הפרמיה ישירות לחברת  EMI מראש, ועלות הביטוח הוספה להחזר המשכנתא החודשי אותו שילם הלקוח.
במידה והבנק נאלץ לממש את הנכס ובמקרה שעדיין נותר חוב לאחר מכירתו ומיצוי ההליכים המשפטיים מול הלווים, חברת EMI השיבה לבנק את יתרת החוב שנותר עד לתקרה שהופיעה בפוליסה.
לאור העלייה במחירי הדירות והקיטון ביתרת המשכנתא, במידה ויתרת הסילוק של המשכנתא כיום קטנה מ- 70% מערך הנכס היום, ניתן לבטל את הביטוח של חברת EMI ולקבל החזר כספי. ההחזר הכספי מחושב מערך הפרמיה לתקופת ההחזר שנותרה.

 

ביטוח חיים להלוואה

ביטוח החיים ללווים משמש כבטוחה נוספת לבנק וכן מגן על בני המשפחה במקרה של פטירת אחד הלווים המבוטחים. הבנק דורש כי הוא (הבנק) ייקבע כמוטב בלתי חוזר בפוליסה. במקרה של פטירת אחד הלווים המבוטחים כאמור, חברת הביטוח שבה נערכה פוליסת ביטוח החיים תפרע לבנק את יתרת ההלוואה שטרם נפרעה עד למועד פטירת הלווה, ובני המשפחה יוכלו להשתחרר מתשלום יתרת ההלוואה (בכפוף לתנאי הפוליסה שנרכשה על ידי הלווים, לרבות גובה הכיסוי הביטוחי).

 

ביטוח מבנה

ביטוח מבנה משמש כבטוחה להלוואה, הואיל והנכס מהווה בטוחה עיקרית בהלוואות לדיור. ביטוח המבנה מגן מפני נזקים אפשריים בנכס, בכפוף לתנאי הביטוח וגובה הכיסוי הביטוחי בפוליסה שנרכשה על ידי הלווים. במקרים בהם ערך הנכס לביטוח גבוה מיתרת ההלוואה יסתפק הבנק בסכום לביטוח הזהה ליתרת ההלוואה (בתוספת מרווח בטחון). לווים רשאים לבטח את עצמם בכל חברת ביטוח בתנאי שהפוליסה תעמוד בדרישות הבנק. הבנק דורש בין היתר כי הוא (הבנק) ייקבע כמוטב בלתי חוזר בפוליסה.

 

ביטחונות

כדי להבטיח את כספי ההלוואה, הבנק דורש ביטחונות. הבטוחה העיקרית שמבקש הבנק כנגד ההלוואה היא שיעבוד הנכס הנרכש. אם כושר ההחזר של הלווים ושיעור המימון המבוקש עומד בקריטריונים הנהוגים בבנק, הנכס הנרכש ישמש בדרך כלל כבטוחה היחידה. אם לא, יידרשו ביטחונות נוספים כגון שיעבוד נכס נוסף, ערבים או ביטוח אשראי.

 

גרייס

גרייס ("חסד" באנגלית), הינה תקופה שבה תשלומי המשכנתא, במלואם או בחלקם, נדחים למועד מאוחר יותר, כפי שנקבע מראש. הגרייס מתבקש לרוב, במקרים שבהם יכולת ההחזר של הלווים נמוכה זמנית. לדוגמה, אם הלווים לקחו משכנתא אבל עדיין גרים בשכירות, הם יוכלו לבקש גרייס לתקופה מסוימת, וכך לצמצם את התקופה שבה ישלמו במקביל תשלומים עבור משכנתא ושכר דירה.
גרייס מלא: הלווים אינם משלמים כלל בתקופת הגרייס ומתחילים לשלם רק לאחר מכן בסיומה.
גרייס חלקי: הלווים משלמים בתקופת הגרייס רק את תשלומי הריבית, והתשלומים על חשבון הקרן מתחילים בתום תקופת הגרייס.
כדי לקבל תקופת גרייס יש לבקש זאת מהבנק. אישור הגרייס נתון, כמובן, לשיקול דעתו של הבנק ובהתאם לתנאיו.

 

גרירת משכנתא

תהליך שבו לווה מבקש להחליף את הנכס המשועבד לבנק כבטוחה להלוואה, בנכס אחר. לדוגמה, אם נוטלי המשכנתא ירצו למכור את הדירה שלהם ולרכוש דירה חדשה, הם יוכלו "לגרור" את הלוואת המשכנתא הקיימת שלהם אל הנכס החדש, וזאת במקום לפרוע את ההלוואה הקיימת ולקחת חדשה. תהליך זה מקל משמעותית על המכירה, כי באמצעותו מבוטל השיעבוד על הדירה הקודמת שלהם - דבר המאפשר להם למכור אותה בלי לחץ, כאשר נרשם השיעבוד שוב על הנכס החדש. לתהליך הגרירה אין השפעה על הרכב מסלולי ההלוואה במשכנתא. גרירת המשכנתא מותנית בהנחה שהנכס החדש עונה על דרישות הבנק.

 

דוח יתרות לסילוק

זהו דוח המונפק ע"י בנק המשכנתאות לבקשת הלקוח, ומכיל את פרטי ההלוואה על מסלוליה השונים. דוח זה משמש את הלקוח על מנת לבחון ולשקול את כדאיות פירעון המשכנתא או מיחזורה. לכל מסלול מפרט הדוח בין השאר את הריביות וההצמדה, משך הזמן שנותר לפירעון המסלול, היתרה לסילוק ועמלות הפירעון המוקדם.

 

דמי הסכמה לרשות מקרקעי ישראל

חלק מהנכסים במדינת ישראל נמצאים על אדמות המנוהלות ע"י רשות מקרקעי ישראל ומוחכרות לרוכשים. אם הנכס אותו רוצים לרכוש רשום ברשות מקרקעי ישראל, יש לבדוק מול הרשות אם צריך לשלם דמי הסכמה. דמי ההסכמה הם התשלום שעל החוכר לשלם כתנאי להעברת זכויות החכירה בנכס.

 

דמי תיווך

אם רכשתם את הדירה באמצעות מתווך, יש לקחת בחשבון דמי תיווך. נהוג לשלם דמי תיווך בשיעור של עד 2% ממחיר הנכס, בתוספת מע"מ. הדבר פתוח, כמובן, למו"מ בין הצדדים.

 

היוון     

מונח כלכלי לפעולת חישוב ערך כספי מתקופה אחת במונחי תקופה אחרת, לרוב מדובר בהפיכתם של תשלומים/תקבולים עתידיים לערכם הנוכחי בהווה.

 

היטל השבחה

אם הנכס שמעוניינים לרכוש מאפשר השבחה או בנייה נוספת יש לשלם עליו היטל השבחה לרשות המקומית. לדוגמה: אם בנכס קיימת אפשרות לסגור מרפסת, לבנות עוד חדר על הגג, או כל אפשרות בניה פוטנציאלית אחרת שאם תנוצל, ערך הנכס יעלה – יש לשלם היטל השבחה, גם אם לא מתכוונים לנצל את אפשרות ההשבחה / הבנייה הנוספת. על מנת לאמוד את שיעור היטל ההשבחה, יש לבדוק ברשות המקומית הרלבנטית מהו סכום ההיטל. בדרך כלל נהוג שהיטל ההשבחה משולם על ידי המוכר. לכן מומלץ להתייעץ עם גורם מקצועי ולתת ביטוי לתשלום זה בחוזה הרכישה.

 

הלוואה בריבית משתנה

הלוואה הנושאת ריבית המשתנה במהלך תקופת ההלוואה על בסיס נוסחה ידועה מראש. במועד ביצוע ההלוואה שיעור הריבית נקבע לתקופה הראשונה בלבד ולאחר מכן, בכל מועד עדכון, שיעור הריבית משתנה בהתאם לנוסחת עדכון הריבית. ההלוואה יכולה (אך לא חייבת) להיות צמודה למדד המחירים לצרכן.

 

הלוואה בריבית קבועה

הלוואה מסוג זה נושאת ריבית קבועה. יש מסלול בריבית קבועה לא צמודה שבו ההחזר החודשי קבוע לאורך כל תקופת ההלוואה ("משכנתא בטוחה") ויש מסלול בריבית קבועה והצמודה למדד המחירים לצרכן שבה ההחזר החודשי צמוד למדד. הריבית נקבעת במועד ביצוע ההלוואה ואינה מושפעת משינויים שיחולו במהלך תקופת ההלוואה.

 

הלוואות מכספי הבנק

הלוואה הניתנת מכספי הבנק בשוק החופשי לכלל הציבור וכן לזכאים, בנוסף לזכאותם וזאת, בשונה מהלוואות הניתנות מכספי המדינה. לבנק מגוון רחב של הלוואות הניתנות מכספיו, הנבדלות זו מזו בסוג ההצמדה, בסוג הריבית ובתנאים נוספים. הבנק מתאים לכל לקוח את שילוב מסלולי ההלוואה המתאים לו ביותר בהתאם לצרכיו, נתוניו האישיים, נתוני הנכס המשועבד ומדדים נוספים.

 

הערכת שמאי (שמאות, שומת מקרקעין)

מכיוון שהנכס הממושכן הינו הבטוחה העיקרית של הבנק, בדרך כלל הבנק ידרוש לדעת את שוויו המדויק והמעודכן ביותר של הנכס אותו הוא ישעבד לטובת הלוואה - וזאת באמצעות הערכת שמאי שתבוצע על הנכס. ההערכה מתבצעת על ידי שמאי מקרקעין מוסמך, הרשום בפנקס שמאי המקרקעין מטעם משרד המשפטים ומורשה מטעם הבנק הממשכן. בקביעת שווי הנכס השמאי מביא בחשבון גורמים רבים הקשורים לנכס (מיקומו, מצבו, מאפייניו) וכן בשוק (מחירי הנדל"ן ביום ההערכה). לצורך הערכת שמאי, תקבלו מהבנק רשימה הכוללת שלושה שמאים שנבחרו באופן אקראי מתוך מאגר מידע נרחב של הבנק. עליכם לפנות באופן עצמאי לאחד מהם ולתאם את ביצוע השמאות.
שווי הנכס לצורך חישובי יחסי הלוואה מול בטוחה יהיה השווי שהוערך ע"י השמאי או שווי העיסקה שסוכמה, לפי הנמוך מביניהם.

 

הערת אזהרה   

הערה הנרשמת בספרי הרישום של לשכת המקרקעין בישראל (טאבו), לרוב לטובת הרוכשים ולטובת הבנק המעמיד את המשכנתא, למניעת רישום עסקאות כפולות וסותרות במקרקעין מסוים ולמען הבטחת הזכויות של הרוכשים ושל הבנק המעמיד את המשכנתא. ההערה נרשמת לרוב מתוקף הסכם רכישה או מתוקף התחייבות לרישום משכנתא לטובת הבנק בבוא העת.

 

הצמדה למדד

אחד המאפיינים החשובים של כל משכנתא הוא ההצמדה שלה למדד זה או אחר. ההצמדה למדד משפיעה על קרן ההלוואה שנותרה לתשלום – אם המדד עולה, קרן ההלוואה שנותרה לתשלום עולה באותו שיעור. חישובי ההצמדה מתבצעים מידי חודש. כאשר מדברים על "הצמדה למדד" בישראל, מתכוונים בדרך כלל למדד המחירים לצרכן – מדד המחושב על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ונערך על פי "סל תצרוכת" ממוצע הנקבע על ידי הלשכה. המדד מפורסם מידי 15 בכל חודש, ונמדד ביחס למדדים קודמים. עליית מדד המחירים לצרכן הינה למעשה שיעור האינפלציה בישראל.

 

התחייבות לרישום משכנתא

התחייבות שנותן בעל הזכויות במקרקעין לבנק, במסגרתה הוא מתחייב לרישום משכנתא לטובת הבנק עם רישום הזכויות על שם הלווה. ההתחייבות ניתנת כאשר לא נרשמת משכנתא לטובת הבנק עם ביצוע ההלוואה והיא מהווה בטוחה זמנית.

 

זכאות

מונח "זכאות" מתייחס לזכאות להלוואה ממשלתית, המוענקת על ידי משרד הבינוי והשיכון, בהתאם לקריטריונים ברורים המוגדרים על ידו, לרוכשי דירה ראשונה או לבעלי דירה העומדים בקריטריונים שנקבעו ע"י משרד הבינוי והשיכון. סכום הלוואת הזכאות, תנאיה והריביות בגינה משתנות מעת לעת ונקבעות על ידי משרד הבינוי והשיכון. משרד הבינוי והשיכון מנפיק ללווים תעודת זכאות, ובה מצויינים סוג הזכאות - זוגות צעירים, עולים וכדומה, וכן מגבלות שונות או התניות שעל הזכאי לעמוד בהן לצורך קבלת סיוע.

 

חברה משכנת

המונח "חברה משכנת" מתייחס לגורם אשר מוסמך על ידי רשות מקרקעי ישראל לנהל את רישום זכויות המקרקעין בנכסים אותם הוא בנה על המקרקעין של המדינה (המנוהלים ע"י רשות מקרקעי ישראל). כאשר נרכשת דירה מחברה משכנת, תחתום הרשות על הסכם חכירה מול כל אחד מהרוכשים אשר יעניק לו את הזכות בדירה. אך משלב זה ינוהלו כל הרישומים על המקרקעין כולל רישום הפרויקט בלשכת רישום המקרקעין לכשיתאפשר הדבר, הנפקת אישורי זכויות, הוצאת כתבי התחייבות לרישום משכנתא וכדומה, על ידי החברה המשכנת, וזאת עד להעברת הרישומים על הנכס לרשות מקרקעי ישראל. כאשר הלווים מבקשים משכנתא על נכס הרשום בחברה משכנת, ידרוש הבנק קבלת אישור זכויות וכתב התחייבות לרישום משכנתא מהחברה המשכנת. לדוגמה: בני זוג רצו לרכוש דירה יד שנייה. במהלך תהליך הרכישה, התברר כי ניהול רישומי הזכויות על הדירה מתבצע על ידי חברת בניה מסוימת, שהיתה במקרה זה החברה המשכנת. לצורך קבלת המשכנתא הם נדרשו להמציא אישור זכויות וכתב התחייבות לרישום משכנתא מאותה חברת בניה.

 

חשבון מוגבל    

חשבון בנק שאי אפשר למשוך ממנו צ'קים. חשבון יהיה מוגבל ובעליו יהיה מוגבל אם סורבו במשך 12 חודשים 10 צ'קים או יותר שנמשכו על החשבון. תקופת ההגבלה – שנה. בקשה של בעלי חשבון מוגבל תידחה בד"כ ע"י בנק המשכנתאות.

 

טאבו

המונח "טאבו" מתייחס ללשכת רישום המקרקעין הפועלת מכוח חוק המקרקעין. בלשכה זו מנהלים את רישום הזכויות על נכסים בבעלות פרטית, או בחכירה שהועברה לרישום בטאבו. שם ניתן למצוא את הפרטים הרלבנטיים לרכישה או למכירה של נכסים אלה. בטאבו נרשמים גם פסקי-דין, עסקאות מקרקעין, החלטות וצווים של בתי-המשפט בענייני מקרקעין, הערות אזהרה, עיקולים ועוד. לכל אדם יש זכות לעיין בפנקס הרישום בטאבו ביחס לכל נכס תמורת תשלום אגרה. מסמך הרישום שמופק מן המחשב נקרא "נסח טאבו".

 

ייפוי כוח נוטריוני

ייפוי כוח נוטריוני הינו ייפוי כוח הנחתם בפני נוטריון. נוטריון הוא עורך דין המוסמך בהתאם לחוק לאמת, לאשר, להעיד ולערוך מסמכים משפטיים. חתימתו של הנוטריון, במקרים המוסדרים בחוק, נחשבת בעיני בית המשפט כאישור למקוריותו של המסמך, לזהותו של החותם עליו או לעובדה כי המסמך נחתם מרצונו הטוב והחופשי של החותם. באופן זה, ייפוי כוח נוטריוני מאשר את אמיתות חתימותיהם של נותני ייפוי הכוח. במהלך תהליך קבלת המשכנתא, בנכסים שבהם הלווה אינו רשום כבעל הנכס בלשכת רישום המקרקעין (טאבו), הבנק דורש בדרך כלל מהלווים ייפוי כוח נוטריוני, בו בעלי הזכויות בנכס מייפים את כוחו של הבנק לפעול לרישום הזכויות בנכס על שם הלווים וכן לבקש מהגורמים הרלבנטיים השונים לרשום משכון או משכנתא, לפי העניין, לטובת הבנק.

 

לוח סילוקין

לוח סילוקין הינו טבלה המציגה את ההחזרים על ההלוואה לאורך זמן עד לסילוקה. הנתונים בלוח סילוקין מתבססים על הפרמטרים שנקבעו להלוואה כמו: סכום ההלוואה, ריבית ההלוואה, תקופת ההלוואה, שיטת ההחזר (שפיצר, קרן שווה או בוליט). בדרך כלל לוח הסילוקין מציג את המועדים של כל החזר חודשי, את חלוקתו של כל החזר למרכיב של החזר ע"ח הקרן והחזר ע"ח הריבית ואת יחתרת ההלוואה.

 

לוח תשלומים – שיטות החזר

בישראל נהוגות מספר שיטות חישוב להחזרים החודשיים של המשכנתא: שיטת שפיצר, שיטת קרן שווה ושיטת בוליט (הקרויה לעתים גם "בלון"). לכל שיטה יתרונות משלה, ועליכם לבחור את שיטת ההחזר המתאימה לכם.

 

קרן שווה

שיטה פחות נפוצה להחזרים חודשיים של המשכנתא. בשיטת קרן שווה התשלום החודשי מורכב מסיכום שני חלקים: תשלום קבוע על חשבון קרן ההלוואה (הסכום שלוויתם), מחולק במספר חודשי ההלוואה, ותשלום הריבית על יתרת הקרן, החלק שעוד לא החזרתם. מכיוון שמידי חודש יתרת קרן ההלוואה הולכת וקטנה, כך גם התשלום בגין הריבית יילך ויקטן עם הזמן. כלומר, אם מתעלמים משינויי מדד או ריבית – התשלומים החודשיים הולכים ויורדים לאורך תקופת ההלוואה.
יתרונה הגדול של שיטת הקרן השווה – הסכום הכולל שישלם הלווה לבנק קטן יותר מאשר בשיטת שפיצר. חסרונה – התשלומים התחלתיים גבוהים יותר, ולכן לא כל לווה יכול לעמוד בהם.
שיטת קרן שווה קיימת רק בחלק ממסלולי ההלוואות.

 

לוח תשלומים "שפיצר"

לוח שפיצר הוא לוח הסילוקין השכיח ביותר בתחום ההלוואות . לוח תשלומים זה בנוי על העיקרון לפיו הסכום החודשי הכולל שמשלמים הלווים על חשבון ההלוואה, המורכב מריבית וקרן, נשאר קבוע במשך תקופת ההלוואה. בהלוואות צמודות, נוספים לסכומים אלו גם הפרשי הצמדה או הפרשי שער. בהלוואות בריבית משתנה משתנה הלוח ומתעדכן בכל שינוי בריבית. שיטת שפיצר מאפשרת החזרים ראשוניים נמוכים יחסית להחזרים בשיטת קרן שווה. בשיטה זו ההחזר החודשי קבוע כאמור, אך רכיב הקרן בהחזרים הראשוניים נמוך, יחסית, והוא הולך ועולה ככל שההלוואה מתקדמת.

 

הלוואת בלון (הנקראת לעיתים "הלוואת גישור" או "בוליט")

הלוואה שמטרתה הקדמת שימוש בכספים עתידיים. בהלוואה זו משלמים תשלומים חודשיים של ריבית בלבד ובסוף התקופה מחזירים את הקרן. הלוואה בה הקרן אינה נפרעת בתשלומים תקופתיים אלא בתשלום חד פעמי בתום תקופת ההלוואה. במשך תקופת ההלוואה הלווה משלם את הריבית בלבד, ובסופה הוא פורע את הקרן בצירוף הפרשי הצמדה (למעט במסלול לא צמוד) בתשלום חד פעמי. המשמעות – תשלומים חודשיים קטנים יחסית, אך תשלום אחרון גבוה מאד (בגובה קרן ההלוואה).
מדובר בהלוואה המיועדת למי שמעוניין לרכוש דירה חדשה אך עדיין לא מכר את דירתו הנוכחית. ההלוואה נועדה לגשר על הפער בין מועד קניית הדירה החדשה לבין מועד מכירת הדירה הנוכחית, והיא מאפשרת מימון ביניים מיידי. הלוואה כזו ניתנת בדרך כלל לתקופה קצרה של שנתיים או שלוש שנים ומתאימה למי שזקוק לכסף כעת אך אמור לקבל בוודאות כסף במועד ידוע בעתיד. בדרך כלל הריבית תהיה נמוכה לעומת הלוואה בריבית קבועה כי תקופת ההלוואה קצרה יחסית.
קיימות הלוואות בלון מלא, בהן הקרן, הריבית והפרשי ההצמדה נפרעים בתשלום אחד בתום התקופה, והלוואות בלון חלקי, בהן הריבית משולמת בתשלומים חודשיים לאורך תקופת ההלוואה והקרן הצמודה (למעט במסלול לא צמוד) נפרעת בתשלום אחד בתום התקופה.

 

מדד המחירים לצרכן

מדד המחירים לצרכן מודד את השינוי לאורך הזמן בין מחירו העדכני של "סל" מצרכים ושירותים (הנקבע על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה), לבין מחיר אותו "סל" בתקופת הבסיס. ההשוואה נעשית באחוזים או בנקודות, ומפורסמת בכל 15 לחודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 

מכתב החרגה   

מכתב המוצא על ידי בעל השיעבוד במקרקעין (הבנק) כי על אף השיעבוד הרובץ על כל המקרקעין, הוא מוכן להחריג (לא להכליל) את השיעבוד על דירה ספציפית בחלקה המשועבדת.

 

מכתב כוונות

מכתב כוונות הוא מסמך המונפק על ידי הבנק, ומאשר כי בכפוף לתשלום סכום יתרת ההלוואה הכולל עד לתאריך מסוים, יסכים הבנק להסרת השיעבוד לטובתו. מכתב זה נדרש, לדוגמה, בעת רכישת דירה יד שניה, שעדיין לא נסתיימו תשלומי המשכנתא עליה ע"י הצד המוכר. דירה זו עדיין משועבדת לבנק שנתן את המשכנתא למוכרים, ולכן בלתי ניתן למכור אותה עד שהבנק יסיר את השיעבוד.

 

רשות מקרקעי ישראל

רשות מקרקעי ישראל הוא הגוף המנהל, על פי חוק, את קרקעות המדינה, הקרן הקיימת לישראל ורשות הפיתוח, המהוות כ-90% משטח מדינת ישראל.

 

מס רכישה

על פי חוק, רכישת בית בישראל חייבת במס רכישה, המתבטא באחוז מסוים ממחיר הדירה. אחוז זה משתנה ומתעדכן מעת לעת, מומלץ להתעדכן באתר רשות המסים בישראל. כמו כן, תוכלו לאמוד את שיעור מס הרכישה הצפוי באמצעות סימולטור מס הרכישה של משרד האוצר.

 

מענק מותנה

מענק מותנה הוא מענק מיוחד, הניתן לפי הנחיות משרד הבינוי והשיכון במקומות מסוימים ו/או לאוכלוסיות מיוחדות. בדרך כלל הוא נועד כדי לעודד איכלוס ביישובים מסוימים, או לסייע לאוכלוסיות הדורשות סיוע. מענק זה מותנה בכך שהנכס יישאר בבעלות הרוכשים למשך תקופה מוגדרת מראש.

 

משכנתא

משכנתא היא הלוואה בה משועבד נכס מקרקעין כערובה לחיוב. במקרה של הלוואה מהבנק. השיעבוד נעשה כבטוחה להחזר ההלוואה על ידי בעל הזכויות בנכס, לטובת הבנק ונרשם בלשכת רישום המקרקעין. מעבר למשכנתא "רגילה" (המשמשת לרכישת הנכס המשועבד), ניתן גם לקבל הלוואת משכנתא לכל מטרה, בה הנכס המשועבד משמש כבטוחה לטובת הבנק נותן ההלוואה. במקרה כזה, אם הלווה לא עומד בתנאי החזר ההלוואה, ייפרע החוב באמצעות מימוש הנכס.

 

משכנתא משולבת

משכנתא המשלבת בין מסלולי הצמדה שונים - מדד, מט"ח ומסלול לא צמוד. שילוב זה מאפשר הקטנת סיכונים בתקופה של אי-ודאות.

 

משכנתא הפוכה (Reverse Mortgage)    

הלוואת משכנתא הניתנת כנגד שיעבוד נכס, לאוכלוסייה של בני 61 ומעלה. ההלוואה ניתנת בתשלום אחד או בתשלומי רנטה חודשיים כאשר הפירעון יתבצע בתום תקופה לאחר פטירת הלווה ומימוש הדירה. מסלול מימון זה מתאים לאנשים בגיל הזהב בעלי נכס מגורים המעוניינים לשפר את איכות חייהם בגילם המתקדם ואין להם יכולת להחזיר משכנתא מידי חודש בחודשו.

 

נכס קיים

ניתן להשתמש ולשעבד לטובת הבנק נכס שנמצא כבר בבעלות הלווים, על מנת לקחת הלוואת משכנתא לצרכים שונים כגון: שיפוץ דירה, עזרה לילדים, מימון אירועים וכו'. לדוגמה: לבני זוג יש דירה בבעלותם המלאה והם יכולים לנצל אותה כנכס קיים, ולמשכן אותה לטובת הבנק, כדי לקבל משכנתא לצורך שיפוץ כללי של הדירה שלהם.

 

נסח טאבו

נסח טאבו הוא מסמך שמופק על ידי לשכת רישום מקרקעין (הטאבו). מסמך זה מכיל את פרטי הנכס בלשכת רישום המקרקעין לרבות הבעלות עליו, הזכויות בו, וכן רישום הערות אזהרה, שיעבודים עיקולים, צווים והחלטות אחרות. כדי להפיק נסח טאבו, יש להצטייד במספר גוש וחלקה של הנכס. במקרה שהדירה אשר אמורה להיות משועבדת לטובת הבנק רשומה בלשכת רישום המקרקעין, בתהליך רכישת הדירה ולקיחת המשכנתא, הלווים מתבקשים על ידי הבנק להפיק נסח טאבו של הנכס אותו הם רוצים לרכוש. מרשם המקרקעין פתוח לעיונו של הציבור וכל אדם רשאי לעיין בו תמורת תשלום אגרה.

 

סילוק מוקדם חלקי של ההלוואה

 החזר חלק מיתרת ההלוואה לבנק, לפני מועד הפירעון הנקוב בהסכם ההלוואה והמפורט בלוח התשלומים.

 

סילוק מוקדם מלא של הלוואה

החזר כל יתרת ההלוואה לבנק, לפני מועד הפירעון המקורי הנקוב בהסכם ההלוואה והמפורט בלוח התשלומים.

 

עלויות מעבר ושיפוץ

עלויות המעבר והשיפוץ עשויות להסתכם באלפי שקלים עבור הובלה, ציוד חדש שיותאם לבית החדש ועוד. סכומים אלה לכאורה מתגמדים לעומת מחיר הדירה,  אך נוטים להצטבר ולהפוך למשמעותיים. גם אם אתם לא מתכננים שיפוץ רציני או קניית ריהוט רב – מומלץ לשריין לעצמכם תקציב עבור הוצאות אלה. אם אתם כן מתכננים שיפוץ, מומלץ להתייעץ עם אנשי מקצוע לגבי העלות הצפויה. הוצאות נוספות שכדאי לקחת בחשבון בהקשר זה: תשלום בגין התחברות לרשתות הגז, המים והחשמל, וכן תשלום לבעלי מקצוע שונים (חשמלאים, מתקיני רשתות, מנעולן וכו').

 

עמלה תפעולית (דמי טיפול)

העמלה התפעולית (דמי טיפול) הינה תשלום בגין העלות התפעולית של הפעולה. גובה העמלה מופיע בתעריפון העמלות של הבנק המלווה. עמלה זו נגבית בעת פירעון מוקדם של ההלוואה ובעת מיחזור ההלוואה למסלול אחר.

 

עמלות פירעון מוקדם

אם תרצו לפרוע את המשכנתא לפני תום תקופת ההלוואה או להחליף מסלול הלוואה במהלכה  (כלומר, למחזר את המשכנתא), תידרשו לשלם עמלות הנובעות מפירעון מוקדם של ההלוואה. העמלות המותרות לגבייה מוגדרות במסמך בשם "צו הבנקאות או עמלות פירעון מוקדם, בהוראות בנק ישראל". עמלת הפירעון המוקדם מורכבת ממרכיבים שונים, הנקבעים על פי מסלול ההלוואה: עמלת היוון, עמלת מדד ממוצע, עמלת אי הודעה מוקדמת, עמלה תפעולית ועמלת הלוואת מט"ח.

 

עמלת אי הודעה מוקדמת

עמלת אי הודעה מוקדמת נגבית רק במקרה בו לא הודעתם בכתב על כוונתכם לסלק את ההלוואה לפחות 10 ימים מראש ולא פרעתם את ההלוואה עד 30 יום מתאריך ההודעה. גובה העמלה: 0.1% מהסכום הנפרע בפירעון מוקדם. במקרה בו ניתנה ללווה על ידי הבנק הלוואה חדשה לצורך פירעון ההלוואה המקורית (מיחזור ההלוואה למסלול אחר) לא תיגבה העמלה האמורה ביחס לסכום ההלוואה החדשה שניתנה.

 

עמלת מדד ממוצע

עמלה התקפה רק להלוואות צמודות מדד. בעת פירעון הלוואה צמודת מדד שתיעשה בין ה 1 ל 15 בחודש, גובה הבנק עמלה בגובה מחצית משיעור המדד החודשי הממוצע (כפיצוי על כך שהוא לא מקבל הצמדה למדד בגין חודש הפירעון. עמלה זו לא נגבית  אם ההלוואה נפרעת לאחר ה 16 בחודש, אך התשלום יוצמד למדד.
לפיכך, אם אתם צופים מדד גבוה בחודש הפירעון, כדאי לפרוע את ההלוואה לפני ה 15 בחודש. אם הצפי הוא למדד נמוך, כדאי להמתין עם הפירעון ל 16 בחודש.

 

 עמלת היוון

עמלת היוון נגבית רק אם הריבית הנהוגה במשק על הלוואה בריבית קבועה שלקחנו, במועד לקיחתה ובתנאי הלקיחה שלנו, הינה גבוהה יותר מהריבית הממוצעת על הלוואות זהות ליתרת תקופת ההלוואה המקורית הנהוגה במשק (על פי מסלול ההלוואה) ביום הפירעון המוקדם.
עמלה זו נגבית הן בעת פירעון מוקדם של ההלוואה והן בעת מיחזור ההלוואה למסלול אחר.
העמלה שתיגבה הינה בסכום ההפרש בין יתרת התשלומים שנותרו בהלוואה כשהם מהוונים לפי שיעור הריבית הממוצע בעת הפירעון המוקדם כיום, ובין יתרת התשלומים כשהם מהוונים לפי שיעור הריבית הממוצע (הגבוה יותר) שהיה במועד לקיחת ההלוואה, על הלוואות זהות להלוואה שלקחנו.
ככל שהפירעון המוקדם של הלוואה כאמור מתבצע מאוחר יותר, כך יש הקלות (הנחות) בגובה העמלה שתיגבה, כפי שנקבע בהוראות בנק ישראל.

 

עמלת פתיחת תיק        

סכום כסף חד פעמי, הנגבה על ידי הבנק בגין השירותים האדמיניסטרטיביים הניתנים ללקוחות עם פתיחת תיק הלוואה ועד לביצוע ההלוואה בפועל.  תיק הלוואת המשכנתא נפתח לאחר שקיבלתם אישור עקרוני למשכנתא, ולאחר שסיכמתם עם הבנק את תנאי ההלוואה שלכם. הפעילות בתיק כוללת חתימה על חוזה ההלוואה ונספחיו, וכן קבלת הנחיות לגבי פעולות הכרחיות למשכון הנכס.
סכום העמלה נקבע בדרך כלל בגובה 0.25% מסכום האשראי המאושר, ובכפוף לעמלת מינימום.

 

עמלת הלוואות במט"ח

עמלת הלוואות במט"ח נגבית כאשר הלווה נתן הודעה מוקדמת של פחות משני ימי עסקים (כל יום בו נערך מסחר במט"ח הן בארץ והן בחו"ל). גובה העמלה ייקבע על פי הפרשי השער שבין שער המט"ח ביום הפירעון המוקדם, לבין שער המט"ח שיחול שני ימי עסקים מאוחר יותר.

 

ערבים

ערב הוא אדם המתחייב לקיום חובו של אדם אחר כלפי צד שלישי. במקרה של הלוואת משכנתא, הערב מתחייב לקיום חובו של הלווה כלפי הבנק, אם הלווה לא פורע את ההלוואה בכפוף לתנאים המפורטים בחוק הערבות, תשכ"ז-1967. החתמת ערב/ים היא בטוחה נוספת - נוסף על שיעבוד  הנכס - שהלווה נדרש, במקרים מסוימים, להמציא לבנק, כדי לערוב לחיוביו על פי הסכם ההלוואה. על פי חוק הערבות, פניית הבנק לערב לתשלום החוב בהלוואה, תיעשה כדלהלן: לאחר שניתן פסק-דין נגד הלווה ולאחר שיו"ר ההוצאה לפועל אישר כי כדי להיפרע מהחייב נקט הנושה בכל הליכי ההוצאה לפועל הסבירים בנסיבות העניין, לרבות הליכים למימוש הדירה.

 

ערבות חוק המכר

ערבות בנקאית , הנה אחת הדרכים להבטיח את כספי הרוכשים בהתאם לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974 . רכישת דירה היא תהליך בו הקונים משלמים סכומי כסף גדולים למוכרים, לרוב בטרם הנכס הנמכר נמצא ברשותם. הדבר מציב את הקונים במקום פגיע– שכן כל עוד הדירה לא נמסרת בפועל, סכום הכסף ששולם על ידם למוכר הדירה אינו מובטח. על פי חוק המכר(דירות) מי שמוכר דירה שבנה או שעתיד לבנות בעצמו או על-ידי אדם אחר, על קרקע שלו או של זולתו, על מנת למכרה (בעיקר קבלן בניין או חברה קבלנית), אינו יכול לקבל מהקונה סכומים העולים על שיעור מסוים ממחיר הדירה כפי שנקבע בחוק, אלא אם העניק לקונה הדירה "בטוחה" על פי החוק האמור. ערובת חוק המכר הינה אחת מן הבטוחות המותרות על פי החוק האמור והיא מבטיחה השבת כל הכספים ששולמו על ידי הקונה למוכר על חשבון הדירה במקרה שהמוכר לא יוכל להעביר לקונה בעלות או זכות אחרת בדירה מחמת עיקול, צו כינוס נכסים, או צו פירוק שניתנו כנגד המוכר או נגד בעל המקרקעין או מחמת נסיבות שבהם נוצרה מניעה מוחלטת למסור את החזקה בדירה.

 

פסק זמן מהמשכנתא

לעיתים, במשך החיים, נכנסים לתקופה בה ההוצאות גדלות זמנית, או שההכנסות קטנות. אם אתם נמצאים בין עבודות, הוצאות החגים מכבידות, אתם חוגגים אירוע משפחתי או זקוקים להקלה מכל סיבה שהיא, נוכל לסייע לכם ולאפשר לכם לקחת "פסק זמן מהמשכנתא". פסק הזמן מאפשר לכם עד שלושה חודשי דחייה בשנה של תשלומי הקרן והריבית. סך כל חודשי "פסק הזמן" הניתנים לכל לקוח יהיו על פי סיכום מוקדם בעת מתן ההלוואה. שימו לב: הדחייה תחול על התשלום החודשי ביחס לקרן ולריבית, ולא תחול על התשלומים הנלווים (כמו עמלות, אגרות, פרמיות ביטוח וכו'). כדי להפעיל את "פסק הזמן מהמשכנתא" (אם אכן קיבלתם אפשרות כזו בעת חתימת המשכנתא), יש להתקשר למרכז שירות הלקוחות של הבנק.

 

פרצלציה (חלוקה)         

פרצלציה הינה חלוקה של מקרקעין, שמטרתה לתרגם את החלוקה שמופיעה בתוכנית מתאר מקומית או בתוכנית מפורטת לחלקות הניתנות לרישום בפנקסי המקרקעין (טאבו). התהליך מתבצע באמצעות מודד מוסמך והוא מבוקר ומאושר ע"י הוועדות המקומיות לתכנון ולבניה והמרכז למיפוי ישראל.

 

צירוף זכאויות

אפשרות הניתנת לבעלי תעודת זכאות של עולים חדשים, לרכוש דירה ביחד עם בן משפחה מקירבה ראשונה או עם סב/תא או דוד/ה, ובמסגרת רכישת אותה דירה לצרף את זכאותם שלהם ואת זכאותו של בן המשפחה המצטרף.

 

ריבית משכנתא

הריבית היא מחיר הכסף. כלומר: המחיר שמשלם הלווה למלווה, תמורת השימוש בכסף שניתן כהלוואה. הריבית מחושבת באחוזים לתקופת זמן. למשל: ריבית של 4% לשנה. באופן כללי, הריביות על משכנתאות נחלקות לשני סוגים: ריבית קבועה וריבית משתנה. כאשר הריבית קבועה, היא נותרת כמו שהיא לאורך כל חיי המשכנתא. בהלוואות בריבית משתנה, לעומת זאת, היא נקבעת על פי מרווח מ"עוגן" - פרמטר אובייקטיבי וידוע מראש. כאשר ה"עוגן" עולה – הריבית עולה באותו שיעור, וכשה"עוגן" יורד – הריבית יורדת בהתאם. כל בנק יכול לקבוע עוגן שונה, העונה על הקריטריונים שנקבעו על ידי בנק ישראל. דוגמאות: ריבית משתנה על בסיס הפריים, ריבית משתנה על בסיס ריבית עוגן מק"מ, ריבית משתנה צמודה למדד על בסיס "עוגן משכנתאות", הלוואת מט"ח בריבית משתנה על פי ריבית הלייבור.

 

ריבית הלייבור הדולרית

שיעור הריבית הממוצעת הבסיסית שמשלמים בנקים בינלאומיים מרכזיים בשוק של לונדון על פיקדונות והלוואות. הריבית משולמת בדולרים של ארה"ב.

 

ריבית אפקטיבית (מתואמת)     

ריבית המשולמת בפועל על ההלוואה תוך שקלול מועדי חיוב הריבית וההיטלים הנלווים (עמלות ותשלומים אחרים) ומביאה בחשבון מרכיב של ריבית דריבית.

 

ריבית הפריים

ריבית הפריים היא הריבית הבסיסית של כל בנק ובנק. היא מבוססת על ריבית הבסיס של בנק ישראל, בתוספת מסוימת שכל בנק קובע לעצמו. כיום התוספת הנהוגה בכלל הבנקים בארץ היא של 1.5%, כלומר: אם ריבית בנק ישראל היא 0.1% הרי שריבית הפריים תהיה 1.6%.

 

ריבית פיגורים  

ריבית המשולמת על סכום כלשהו בקשר להלוואה שלא שולמה במועד פירעונה, בעד התקופה שבין המועד שנקבע בהסכם ההלוואה לבין מועד פירעונה בפועל. בהתאם לתיקון לצו בנקאות נקבע ששיעור ריבית הפיגורים המקסימאלי יהיה שיעור ריבית הפריים הממוצעת בשלושת הבנקים הגדולים + % קנס מסוים.

 

רישום ביטחונות

רישום הביטחונות למשכנתא כרוך בתשלומים שונים, כמו תשלום על אגרות טאבו (לדוגמה: דמי אגרה להוצאת נסח, אימות נסח באמצעות האינטרנט, אגרת רישום משכנתא, אגרת רישום הערת אזהרה, אגרה לביטול הערת אזהרה) ואגרת רישום מישכון ברשם המשכונות. התשלומים האלה מתעדכנים מעת לעת, בהתאם להנחיות הרשויות הרלבנטיות.

 

רשם המשכונות

מאגר מידע ממוחשב במשרד המשפטים המכיל מידע לגבי המשכונות שנרשמו במאגר הכוללת מידע לגבי הנושה , החייב והנכס הממושכן. בהתאם לחוק כל פעולת מישכון חייבת להירשם ברשם המשכונות למען הבטחת זכויות הנושא בנכס ונגישות של כל פרט המבקש לעיין ולבדוק את הנכס.

 

שטר מכר

מסמך שמוגש לרשם המקרקעין ומעיד על העברת זכויות במקרקעין מאדם לאדם בתמורה, או שלא בתמורה. בשטר המכר מצוינים פרטי הזיהוי והתיאור של נכס המקרקעין ופרטי הזיהוי של הצדדים לעסקה. חתימה על שטר מכר חייבת להיעשות על ידי הצדדים בפני פקיד לשכת רישום קרקעות או עורך דין, המאמתים את זהות החותמים. לאחר הפקדת שטר המכר החתום בלשכת רישום המקרקעין, מעודכן רישום הנכס בלשכת רשם המקרקעין כנדרש.

 

שטר משכנתא

שטר המפרט את סכום השיעבוד על הנכס, פרטי הנכס הממושכן, פרטי הממשכן, הבנק שלטובתו נרשמה המשכנתא והתנאים המיוחדים של המשכנתא.
משכנתא היא מישכון של מקרקעין. בעל המקרקעין או החוכר שלה משעבד בחתימתו על שטר המשכנתא, את זכותו בקרקע לטובת הנושה. שטר המשכנתא נרשם בלשכת רישום המקרקעין. במידה והחייב לא יעמוד בהתחייבויותיו כלפי הנושה, יוכל הנושה לממש את המשכנתא - היינו למכור את הקרקע, באמצעות ביהמ"ש, ולהיפרע מן התמורה.

 

שיעבוד הדירה

מישכון הזכויות בדירה כערובה להתחייבות הלווים כלפי הבנק על פי חוזה ההלוואה. אם הלווה רשום כבעלים או חוכר של הדירה בלשכת רשם המקרקעין, ייעשה השעבוד באמצעות רישום שטר משכנתא. אם הלווה הינו בעל זכות חוזית בלבד ביחס לדירה (מכוח הסכם רכישה) ייעשה השעבוד על ידי הסכם מישכון ורישום הודעת מישכון בלשכת רשם המשכונות.

 

שיעבוד בדרגה שווה (פארי- פסו)

במקרה שהדירה שברשות הלווים משועבדת לבנק מסוים, והם מעוניינים לקבל הלוואת משכנתא מבנק אחר (לסילוק ההלוואה הקיימת או לקבלת הלוואה נוספת בשעבוד אותה דירה), עליהם לקבל את הסכמת הבנק הראשון אשר לטובתו משועבדת הדירה. הסכמה זו, אם תינתן, יכולה להיות הסכמה לשיעבוד נוסף ב "דרגה שווה" (פארי-פסו) או ב"דרגה שנייה". פירוש ההסכמה ל"דרגה שווה": היא שלשני הבנקים תהיה משכנתא ראשונה בדרגה שווה ביניהם. כלומר, אם הדירה הממושכנת תמומש, יקבל כל בנק את חלקו היחסי בסכום שיתקבל.

 

שיעבוד בדרגה שנייה

במקרה שהדירה שברשות הלווים משועבדת לבנק א', והם מעוניינים לקבל הלוואת משכנתא מבנק ב' (בין אם לסילוק ההלוואה הקיימת או לקבלת הלוואה נוספת בשיעבוד אותה דירה), עליהם לקבל את הסכמת הבנק הראשון אשר לטובתו משועבדת הדירה. הסכמה זו, אם תינתן, יכולה להיות הסכמה לשיעבוד נוסף ב"דרגה שווה" או ב"דרגה שנייה". פירוש ההסכמה ל"דרגה שנייה" - אם הדירה הממושכנת תמומש, בנק ב' יקבל את חלקו לאחר מימוש הדירה רק לאחר שא' קיבל את מלוא יתרת הלוואת הלווה ממנו.

 

תהליך ביצוע ההלוואה

 שרשרת פעולות ושלבים הנדרשים לצורך ביצוע ההלוואה ובהם הגשת בקשה להלוואה, אישור הבקשה, פתיחת תיק הלוואה, שיעבוד הנכס וחתימה על מסמכים. התהליך מסתיים עם ביצוע ההלוואה בפועל, כאשר נמסר ללקוח שיק, או כאשר מזוכה חשבון צד ג' (בדרך-כלל הקבלן/עמותה שבונה את הבית).

 

 

 


נקודת מפנה

 052-3699494            office@tpoint.co.il