ריכוז מגבלות בנק ישראל על המשכנתאות 

 

 

להלן המגבלות השונות שמטיל בנק ישראל על מתן המשכנתאות (נכון ל 7-2014).

 

מגבלה על שיעורי המימון (LTV): מי שלוקח הלוואה וזוהי דירתו הראשונה, יוגבל ל – 75% מימון, מי שקונה דירה במקום דירה קיימת הנמצאת ברשותו, יוגבל לשיעור מימון של 70% ומי שקונה דירה להשקעה (כלומר, יש ברשותו דירה או יותר והוא קונה אחת נוספת), יוגבל לשיעור מימון של 50% בלבד. מי שלוקח הלוואה לכל מטרה תוך מישכון נכס קיים, יוגבל לשיעור מימון של 50% בלבד (לסך ההלוואות במישכון אותו נכס).

 

מגבלות על שיעור ההחזר מן ההכנסה :הבנק לא יכול לאשר משכנתא אם שיעור ההחזר מן ההכנסה עולה על 50%. יש לשים לב כי ההכנסה מוגדרת כהכנסה פנויה "נטו" לאחר ניכוי הוצאות קבועות בהתחייבות ל – 18 חודשים לפחות. הבנק גם חייב לקבל אסמכתא לאותה הכנסה והוכחת תשלום.

כמו כן, ניתן להכיר במחצית של הכנסתו הפנויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה גם אם אותו אדם אינו מתגורר בנכס. זאת רק אם אותו אדם משמש כערב, נערכה לו בדיקת יכולת החזר והוא משלם בעצמו 20% לפחות מן ההחזר החודשי.

אגב, מבחינת הבנק, כל הלוואה העולה על סך של 5 מיליון ₪ או שההחזר החודשי בה עולה על 40% מן ההכנסה, נחשבת להלוואה בסיכון גבוה ועליו להקצות לה משקל סיכון של 100%. משמעות הדבר היא שהבנק עלול לסרב לתת הלוואה כזו, או שהוא ידרוש עליה ריביות גבוהות משמעותית.

 

מגבלה על החלק בהלוואה בריבית משתנה :חלק ההלוואה בריבית משתנה לא יכול לעלות על שני שליש מסך כל ההלוואה. אם מדובר על ריבית שעשויה להשתנות תוך פחות מחמש שנים, ההגבלה היא חמורה יותר, שליש בלבד (זוהי למעשה הוראה ישנה יותר).
שימו לב – מתוך מגבלה זו נגזר גם שלפחות שליש מההלוואה חייב להיות בריבית קבועה (בין אם צמודה למדד ובין לא צמודה לו).

 

תקופת פירעון: הבנקים לא יוכלו לאשר הלוואה לדיור שתקופתה עולה על 30 שנה.

 

מיחזור משכנתא: בנק לא יוכל לאשר מיחזור משכנתא אם בעקבות המיחזור נוצרה חריגה מאחת מן המגבלות הללו או גדלה חריגה קיימת.

 

סייגים למגבלות

 

למרות כל המגבלות הללו, יש להן גם מספר סייגים :

  • המגבלה על שיעור המימון לא תחול על הלוואה שיותר מ – 50% ממנה ניתנת מכספי מדינה.
  • שאר המגבלות לא יחולו על הלוואות שניתנו במלואן מכספי המדינה.
  • מגבלות על שיעור ההחזר מן ההשקעה לא יחולו על הלוואות לגישור עם תקופת פירעון של עד שלוש שנים והלוואות לכל מטרה עד 120,000 ש"ח.
  • המגבלות לא חלות על הלוואות לדיור לעובדי מדינה, עובדי הוראה וזכאי מערכת הביטחון בסכום של עד 50,000 ש"ח.

נקודת מפנה

 052-3699494            office@tpoint.co.il